Hong Kong agency(preparing).
Add: 1710 room of Yalan center, No 639, Jiulong ,Wangjiao ,Midun road.
TEL: 852-2145 4502
FAX: 852-2145 4502